Pravidla - People Management Forum
Vyberte stránku

PRAVIDLA

Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

Národní cena absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (NCAP) je unikátním projektem zaměřeným na bakalářské a diplomové práce studentů prezenční i kombinované formy, kteří studují v oborech zaměřujících se na řízení a rozvoje lidských zdrojů (např. andragogika, personální řízení, personalistika, management atd.).

 

Poslání a cíl

Hlavním posláním NCAP je zprostředkovat studentům možnost řešit prostřednictvím bakalářských a diplomových prací konkrétní situace a potřeby organizací, které se do projektu zapojí. Témata, jež studenti zpracovávají, vyplývají z požadavků organizací, které se do projektu zapojují a jsou ochotny podpořit studenta/-ku svými praktickými zkušenostmi a radami.

 

Cílem NCAP je:

 • vytvořit prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol
 • podpořit prestiž oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů;
 • podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

 

Kategorie

Absolventskou práci lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 

Bakalářská práce

Bakalářská práce je výstupem studenta/-ky bakalářského studijního programu, která je orientována na teoreticko-praktické zpracování vybraného reálného problému. Má charakter uceleného pojednání o řešení zadaného problému včetně definice cíle, zasazení do kontextu oboru, souhrnu výsledků a posouzení jejich významu. Cílem práce je především prokázat orientaci v oboru a schopnost řešit zadaný problém. Délka práce je zpravidla do 60 stran textu.

 

Diplomová práce

Diplomová práce je výstupem studenta magisterského (inženýrského) studijního programu, která je orientována především na teoretické řešení vybraného problému z teorie či praxe. Jde o rozsáhlejší odbornou studii prokazující schopnost analytického a syntetického myšlení studenta, zahrnující práci s větším množstvím zdrojů, vč. zahraničních. Cílem práce je především prokázat hluboké znalosti oboru, jeho terminologie a metodologie. Délka práce je zpravidla okolo 60-100 stran textu.

 

Podmínky účasti
 • do projektu se mohou přihlásit organizace komerčního, veřejného i neziskového sektoru, které mají zájem umožnit studentům zpracování bakalářské či diplomové práce z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů;
 • do projektu se mohou přihlásit studenti prezenční i kombinované formy oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, kteří se chystají v daném akademickém roce zpracovávat bakalářskou nebo magisterskou práci;
 • přihlášené práce musejí být sepsány v českém nebo slovenském jazyce.

 

Podmínky účasti pro studenty zapojené přes témata NCAP:

Student si v řádném termínu zadaném příslušnou vysokou školou vybere téma z okruhu témat na webových stránkách. Zvolené téma si student rezervuje vyplněním elektronické přihlášky na webu při výběru zvoleného tématu. V této fázi se téma stává na 14 rezervováno a student je povinen zaslat naskenované potvrzení od školy (ke stažení zde) – postup přihlášení naleznete v části Jak se přihlásit. Po provedení úspěšné rezervace a dodání přílohy se téma stává obsazeným a student obdrží údaje ke kontaktní osobě zaměstnavatele, jehož téma si zvolil. Zaměstnavatele sám kontaktuje a spolupracuje s ním při psaní své práce. Hotovou absolventskou práci student po obhajobě zašle v elektronické podobě na email tatana.havlova@hrforum.cz. Pokud práci bude obhajovat až v následujícím semestru, nebo ji z určitého důvodu nedokončí, oznámí to neprodleně na adresu tatana.havlova@hrforum.cz.

 

Podmínky účasti pro zaměstnavatele:

Organizace, která má zájem nabídnout vhodné téma z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů pro účely absolventské práce, vyplní identifikační údaje firmy, včetně kontaktních údajů a anotace tématu v přihlášce zaměstnavatele. Schválení tématu a jeho nabídnutí studentům provádí Odborná komise. Zařazení tématu do nabídky a výběr tématu studentem nejsou garantovány. Pokud si student vybere téma, PMF zprostředkuje navázání kontaktu mezi ním a zaměstnavatelem. Vybraný zástupce zaměstnavatele spolupracuje se studentem a metodicky vede jeho práci.

 

Podmínky účasti pro vysoké školy:

Vysoká škola může každý rok nominovat své nejlepší bakalářské a diplomové práce, které spadají do oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Pro přesný počet nominovaných prací se obraťte na email tatana.havlova@hrforum.cz. Práce následně zašlete emailem na tuto adresu společně s kontakty na studenty a s informací, že jste studenty o jejich nominaci informovali a studenti s ní souhlasili.

 

Podmínky účasti pro studenty s vlastní absolventskou prací: 

Svoji absolventskou práci, která spadá do rozvoje a řízení lidských zdrojů, může nominovat i samotný student, bez ohledu na to, že nezpracovával vybrané téma přes web NCAP. Student zašle svoji práci po obhajobě spolu s vyplněným formulářem potvrzeným vysokou školou, která nominaci potvrzuje na adresu tatana.havlova@hrforum.cz.

Hodnotící kritéria
 • Inovativnost tématu a jeho zpracování.
 • Využitelnost práce pro další bádání či praxi.
 • Hodnocení práce a přístupu studenta zaměstnavatelem.
 • Využití odborných znalostí studenta při zpracování práce.
 • Propojení teorie a praxe při zpracování práce.
 • Formální správnost práce.

 

Jednání komise

Odborná komise vybere na základě bodování pět nejlepších absolventských prací z obou kategorií. Autoři těchto prací mohou být vyzváni k prezentaci svých prací před odbornou komisí, která může zvolit 1. – 3. místo v každé kategorii.

Pravidla pro odbornou komisi

Odborná komise Národní ceny složená ze zástupců zaměstnavatelů a odborných garantů Národní ceny vyhodnotí každý rok nejlepší práce v obou kategoriích, tj. bakalářské a diplomové práce.

 

Pravidla pro jednání Odborné komise jsou následující:

 • PMF ve spolupráci s partnery společně nominují členy odborné komise a vyberou předsedu Odborné komise.
 • Odborná komise je složena z členů z řad profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů, akademické obce a top manažerů organizací.
Vyhlášení a ocenění vítězů

Práva a odpovědnosti

 • Všichni finalisté obdrží certifikát „Finalista Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů“, který mohou využívat pro svou další prezentaci a poskytování referencí. Tento titul mohou dále používat k účelům marketingu a PR.
 • Vítězové obou kategorií obdrží certifikát „Vítěz Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů“ a budou vyzváni k prezentaci vítězné práce na vybraných akcích PMF a AIVD ČR.
 • Všichni finalisté obdrží zdarma roční předplatné časopisu HR Forum, který vydává PMF.
 • Všichni finalisté obdrží zdarma roční předplatné časopisu Andragogika, který spoluvydává AIVD ČR.
 • Finalisté získají případná další ocenění partnerů projektu.
 • Vítězné práce budou medializovány v časopisech HR forum a Andragogika a na webových stránkách společností PMF, AIVD ČR a Talent Forum.

 

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení vítěze Národní ceny se vždy uskuteční u příležitosti prestižní akce organizátora této ceny (PMF) na podzim.