Stanovy - People Management Forum

STANOVY SOUTĚŽE „HREA – EXCELLENCE AWARD®“

Poslání

Posláním „HREA –  Excellence Award®“ je ocenit nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji svého podniku, profese a společnosti. Měřítkem pro jejich přínos je především:

 • Přidaná hodnota pro jejich podnik
 • Vliv na podnikatelské výsledky
 • Osobní přínos pro podnik a jeho image
 • Dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů
 • Přínos pro společnost

Cíl

Cílem „HREA – Excellence Award®“ je:

 • Zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání.
 • Podpořit zájem o problematiku rozvoje lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností.
 • Umožnit profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. „Best Practices“.
 • Prezentovat poslání a náplň profese rozvoje lidských zdrojů širší veřejnosti.
 • Zvýšit povědomí o aktivitách PMF.

Kategorie

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 1. kategorie: Velké společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.
 2. kategorie: Střední a malé společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců.
 3. kategorie: Neziskové organizace a veřejná správa
  Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).

 

Nominační kritéria, podmínky účasti a hodnotící kritéria
 • Projekt z oblasti lidských zdrojů bude nominován buď ředitelem/kou společnosti, příslušným členem vrcholového vedení podniku, nebo příslušným vedoucím projektu.
 • Projekt bude nominován na základě svých výsledků, zavedeného systému nebo celkového přístupu, který přinesl přidanou hodnotu podniku.
 • Společnost nominuje osobnost (vedoucí projektového týmu, člen/ka týmu, ředitel/ka společnosti, personální ředitel/ka atd.), která poskytne detailní informace o projektu, jeho vlivu na podnik a představí projekt v případě postoupení do závěrečného kola na veřejnosti v rámci výroční konference.

 

1.1 Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv právní subjekt na území České republiky, který splňuje následující kritéria:

 • Společnost nemá rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti jako předmět svého podnikání.
 • Společnost realizovala v oblasti rozvoje lidských zdrojů projekt, jehož výstupy nejsou starší déle než 12 měsíců. Nominovaný projekt nemusí být kompletně dokončený, ale musí být ve formě „work-in-progress“.
 • Společnost je ochotna poskytnout podrobné informace o projektu a zveřejnit jeho výsledky prostřednictvím mediálních kanálů PMF.

 

1.2. Informace k podání přihlášky
Přihláška do soutěže a popis projektu v maximálním rozsahu 3 strany A4 by měly obsahovat:

 

I  Základní informace o projektu a jeho podavateli

 • Název projektu, firmy / úřadu/ organizace, logo (vložené ve wordu nebo zaslané přílohou ve standardních formátech), adresa, webové stránky.
 • Kategorie, do které projekt zasíláte.
 • Jméno autora projektu, pracovní pozice, organizační útvar, celý kontakt (email i telefon).

 

II  Popis projektu

 • Výchozí situace a řešení projektu.
 • Situace, ve které se nyní projekt nachází.

 

III Hodnocení projektu

 • Přidaná hodnota pro organizaci/úřad, zaměstnance apod.
 • Co na projektu okolí ocenilo, obtíže při realizaci, kritická místa
 • Proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná. Jak jste změnu „prodali“ ve firmě?

 

Další informace:

 • Grafický formát standardního textu zkráceného popisu projektu: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, mezery mezi znaky rozšířené o 1 bod.
 • Všechny informace o soutěži i jednotlivé projekty budou prezentovány v českém jazyce.
 • Popis projektů postupujících do finále bude ve zkrácené formě zveřejněn v manuálu pro účastníky konference a musí obsahovat výše uvedené body ve zkrácené formě.
 • Soutěžní projekty je nutné zaslat v elektronické podobě do 30. července 2018 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com.

 

1.3 Hodnotící kritéria

Projekty budou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:

 • Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
 • Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
 • Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
 • Inovativnost řešení.

 

 

 

 

 

Proces hodnocení a Odborná porota

Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere:

 • z každé kategorie projekty, které budou předkladatelé před porotou osobně prezentovat
 • odprezentované projekty porota bodově ohodnotí a vybere vítěze v každé kategorii

 

Odborná veřejnost svými hlasy uděluje Cenu veřejnosti. Projekty finalistů i projekty vítězů kategorie budou zařazeny do „Knihovny nejlepších praktik v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a budou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Odborná porota má možnost udělit „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt.

 

2.1. Pravidla pro Výběrovou komisi a Odbornou porotu jsou následující:

 • Prezident Výběrové komise a Odborné poroty je členem řídícího výboru PMF.
 • Nezávislá Odborná porota se skládá z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a top manažerů, vybraných prezidentem výběrové komise.
 • Žádný z členů tohoto orgánu nemůže být nominován ani nemůže nominovat žádného ze svých kolegů společnosti, kde v současné době pracují.
 • Všechny volby probíhají anonymně.

 

Práva a povinnosti vítězů

Práva:

 • Vítězové kategorií obdrží certifikát „Vítěz kategorie HREA“, který mohou využívat pro svou další prezentaci a referenci. Tento titul mohou dále používat k účelům marketingu a PR jejich společnosti.

 

Odpovědnosti:

 • Všichni finalisté i vítězové kategorií budou mít public relations odpovědnosti vůči PMF.
 • Všichni finalisté i vítězové kategorie mohou být požádáni se zúčastnit rozhovorů pro tisk.
 • Finalisté odprezentují svůj projekt v listopadu na vyhlášení HREA Excellence Awards 2017.

 

 

 

Vyhlášení vítězů „HREA - Excellence Award®“

Vyhlášení vítězů „HREA – Excellence Award®“ se uskuteční na konferenci Světová laboratoř lídrů, 23. října 2018.

 

 

 

 

Aktuální číslo časopisu

advertisement

PMF Institut pro Váš profesní růst!

advertisement

Naše stravenka

advertisement

Profesia days

advertisement

ONLINE WEBINÁŘE PRO VÁS

advertisement

Nově zařazeno